PLAN RADA ZA 2007 GODINU

1.  Kao prioritetna zadaća Udruge postavlja se dovršetak prikupljanja sredstava za kupnju stana u Zagrebu.
Tijekom ove godine već su završene određene akcije po tom pitanju. Udruga je prepoznata po svom kvalitetnom radu , te je kao takva ušla u raspodjelu sredstava od ovogodišnje Feste.Tom prilikom nam je dodjeljeno 30.000,00 kn.
Bal građevinara koji  se održao 10.veljače , u organizaciji Društva građevinskih inžinjera na kojem  se održala aukcija sa ukupnim prihodom od 160.000,00 kn. Na istoj priredbi tvrtka G.P. Obšivač je obećala zbog nesudjelovanja na Božićnom domjenku uplatiti znatnu donaciju.
Kao najavu slijedeće akcije koju Udruga planira organizirati je koncert klape Cambi koji će se održati 15.travnja u Revelinu.
Kao najavu možemo istaknuti i gostovanje HNK iz Osijeka koja će izvesti operu , a uprihodovana sredstva će se dodjeliti našoj Udruzi.
U rujnu bi se trebao održati i veliki humanitarni koncert povodom 5. rođendana Radio Lausa , čiji bi prihod također bio namjenjen kupnji stana.

VELIKI DIO PLANIRANIH DOGAĐANJA SE VEĆ OSTVARIO ILI JE PRED SAMOM REALIZACIJOM
Ukupno potrebna sredstva 1.000.000,00 kn

 ROK  KUPNJE STANA JE 31.prosinca 2007.

   

2.   Stupiti u pregovore sa HZZO-m i pokušati trajno riješiti pitanje putnih troškova svim oboljelim i njihovim pratiteljima za liječenje i kontrole u Zagrebu.
Kao jedan od koraka koje je Udruga poduzela po tom pitanju je angažiranje gospodina Roberta Zubera sa HTV-a , koji će u sklopu svoje emisije MISIJA , napraviti prilog o problemima članova Udruge zbog neplaćenih putnih troškova prilikom odlazaka na liječenje u Zagreb. Razlog više za takvu temu je i to što pacijenti iz drugih gradova ostvaruju to pravo putem HZZO-a , što može potvrditi svaki od naših članova prilikom posjeta Zagrebu.
Na tragu smo rješenja i tog velikog problema za roditelje koji moraju u Zagreb više puta godišnje.
Ukoliko ne budu postignuti zadovoljavajući ( i obećani) rezultati , uputiti ćemo pismo Vladi RH i upoznati ih sa različitim odnosima prema pacijentima u državi , te tražiti sastanak sa Saborskim zastupnicima iz naše Županije te im postaviti kao prioritetni zadatak – promjena Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju , čiji smo prijedlog već napravili.
U slučaju ne rješavanja ovog problema , udruga će svakom djetetu koje ide na kontrole više od četiri puta tijekom godine isplatiti jednokratne pomoći u iznosu od tisuću kuna u dva oboka ( 2 x 500,00 kn po djetetu ) , za što je potrebna evidencija putovanja – preslika medicinske dokumentacije.

Ukupno predviđena potrebna sredstva 12.000,00 kn

POKUŠAVATI I BITI UPORAN DO OSTVARENJA CILJA
(NEMA ROKA ZA OVAJ CILJ)

3.     Raznim akcijama obilježiti datume vezane za rad Udruge.
Međunarodni dan djece oboljele od malignih bolesti – u veljači , koji se prvi put i zvanično obilježava u Hrvatskoj – posjet Udruzi Sanus iz Splita gdje smo im se pridružili dvodnevnom obilježavanju istog. Predivna iskustva.
 Potrebna sredstva : 2.000,00 kn
Tjedan svjesnosti o celijakiji – u lipnju.. Sekcija celijakije i njeni članovi organizirati medijsko predstavljanje u lokalnim medijima o bolesti. Posjet članova naše Udruge članovima oboljelih od celijakije iz doline neretve , gdje će se i održati glavno događanje za našu županiju.
Potrebna sredstva : 1.000,00 kn
Svjetski dan astme – u svibnju. Kao uvod u to pokušati organizirati višednevni kamp na Bjelolasici za 6 do 10 djece uz pratnju 2 – 3 roditelja i stručnu osobu koja bi ih svakodnevno educirala o astmi i kako živjeti sa njom. Svjetski dan astme obilježiti na sam dan koji je ove godine 01.svibnja , gdje bi se angažiralo što veći broj djece (u organizaciji sa školama) i uz kratko predavanje upoznali ih sa tom kroničnom bolesti.
Potrebna sredstva : 12.000,00 kn
Dan artritisa – u studenom. Dovesti pedijatra reumatologa dr. Lanu Bukovac Tambić iz Zagreba (KBC Šalata) i organizirati predavanje za medicinsko osoblje dječjeg odjela ,  ambulanti primarne zdravstvene zaštite , kao i roditelja oboljele djecesa tom bolešću.
Potrebna sredstva : 3.000,00 kn

Ukupno potrebna sredstva : 18.000,00n kn

SVE TO I ORGANIZIRATI PO PREDVIĐENOM RASPOREDU I DATUMIMA

4.  U suradnji sa Športskim objektima produžiti ugovor o      korištenju bazena za djecu sa posebnim potrebama.
Kako smo tijekom prošle godine sklopili Ugovor o korištenju malog bazena tri puta tjedno (ponedjeljak , srijeda , petak) u terminima od 18.00 do 19.00 sati , nastojati to produžiti i na ovu godinu uz stručan rad osobe iz P.K. Jug.
Nepotrebna sredstva za realizaciju istog.

ROK SKLAPANJA UGOVORA 01.travnja
Ugovor već produljen i odnosi se na sve članove Udruge , a ne samo na članove reumatoidnog artritisa.

5.      U suradnji sa Gradom – Odjelom za kulturu i društvene djelatnosti i Libertasom omogućiti članovima Udruge (djeci od 06 do 18 godina i jednom od roditelja koji je potreban kao pratnja) besplatan abonamenat.
Spisak članova nakon revizije članstva dostaviti Gradu i Libertasu , kako bi članovi to mogli i ostvariti za tekuću godinu.
Nepotrebna sredstva za realizaciju istog.

ROK DOSTAVE SPISKA DO KRAJA VELJAČE
Svi korisnici koji su iskazali potrebu za istim su već to pravo i ostvarili.

6.    Angažirati što veći broj roditelja u aktivno djelovanje rada Udruge , kao i članova Prijatelja.

Putem javnog djelovanja , privući što veći broj roditelja koji su voljni sudjelovati u radu Udruge, te na taj način vršili stalnu edukaciju kako sebe tako i svoje djece. Članovi prijatelji bi na taj način mogli bolje shvatiti situaciju u kojoj se ne nalaze , te upoznati načine na koji pomoći onima kojima je ta pomoć i potrebna.
Potrebna sredstva : 2.000,00 kn

VRIJEME PROVEDBE – CIJELA GODINA

7.      Ostalo

U prosincu organizirati koncert humanitarnog karaktera  sa sudjelovanjem (već tradicionalno) klapa našeg kraja sa mogućim gostom (gostima) izvan Dubrovnika i okolice.
Potrebna sredstva : 5.000,00 kn
Sudjelovati u svim događanjima vezanim za problematiku kroničnih i drugih teških bolesti , na način koji nam to mogućnosti i dozvoljavaju.
Potrebna sredstva : 1.000,00 kn
I dalje surađivati sa COB-om (Centrom za odnose sa bolesnicima) na obostranu korist.
Potrebna sredstva : 1.000,00 kn
Pomagati roditeljima , kako već oboljele djece , tako i novooboljele kada se za to ukaže potreba. Savjetima , uputama raznim osobnim iskustvima , kako bi što lakše i bezbolnije i oni i djeca prihvatila činjenicu bolesti.
Potrebna sredstva : 2.000,00 kn
Razraditi ideju dr.Radonić o osnivanju fonda za liječenje djece izvan Hrvatske kojima je to potrebno.
Nepotrebna sredstva do eventualne realizacije istog
U slučaju pronalaska volontera za rad u udruzi , kao potrebito nabaviti kvalitetno računalo , pisač  i fax uređaj.
Potrebna sredstva : 10.000,00 kn

Ukupno potrebna sredstva :  19.000,00 kn

VRIJEME PROVEDBE : CIJELA 2007 GODINA

SVEUKUPNO POTREBNA SREDSTVA : 51.000,00 KN 
(za realizaciju Plana rada Udruge u 2007. godini)

 

Pored gore navedenih troškova potrebno nam je za rad Udruge i pokrivanje slijedećih stavki kako slijede :

 1. Uredski materijal - predviđeno                                5.000,00 kn
 2. Materijal za čišćenje – predviđeno                             500,00 kn
 3. Troškovi poštarine – predviđeno                             1.000,00 kn
 4. Telefonski izdaci – predviđeno                                 1.800,00 kn
 5. Grafičke usluge – predviđeno                                   5.000,00 kn
 6. Putni troškovi – predviđeno                                     5.000,00 kn
 7. Izdaci za reprezentaciju – predviđeno                     5.000,00 kn
 8. Troškovi platnog prometa – predviđeno                  1.000,00 kn
 9. Članarine Udruge – predviđeno                               1.000,00 kn
 10. Jednokratne pomoći – predviđeno                           5.000,00 kn
 11. Redovita opskrba stana u Zagrebu – predviđeno     6.000,00 kn
 12. Režijski troškovi stana u Zagrebu – predviđeno    18.000,00 kn
 13. Sredstva pričuve stana u Zagrebu – predviđeno   10.000,00 kn

 

SVEUKUPNO POTREBNA SREDSTVA : 64.300,00 KN
(sveukupni troškovi za rad Udruge)

SREDSTVA POTREBNA ZA RAD I REALIZACIJU UDRUGE TIJEKOM 2007-e GODINE UKUPNO :

115.300,00 kn

Plan rada za 2007. godinu predložen i jednoglasno usvojen na godišnjoj skupštini udruge, održanoj 29.ožujka.2006.